Adatkezelési tájékoztató

Cég neve: Top NRG Bt.
Székhelye: 3300 Eger, Hell Miksa út 18
Cégjegyzékszáma: 10-06-027599
Adószáma: 26324584-2-10

szolgáltatásának igénybe vételéhez

Mi a tájékoztató célja?

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a(z) Top NRG Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. A szolgáltatás adatkezelésen túli, további részleteivel  kapcsolatban, kérem, hogy tájékozódjon általános szerződési feltételeinkről szóló dokumentumban.

Az adatkezelésben érintett személy a(z) www.nullrezsi.hu elektronikus felületén történő űrlap kitöltésével kifejezi szándékát a Top NRG Bt. által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például a vásárolt termék kiszállításához és átvételéhez szükséges szállítási cím, kapcsolattartás).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen:

info@nullrezsi.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adatkezelő adatai

NévTop NRG Bt.
Weboldalwww.nullrezsi.eu
Cégjegyzékszám10-06-027599
Székhely3300 Eger, Hell Miksa út 18.
Adószám26324584-2-10
E-mailnullrezsi@gmail.com
Telefonszám+36 30 568 7879

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki a Top NRG Bt. elektronikus felületén, az online vásárlás során a vásárlói űrlapot kitölti, ezzel adatait a regisztráció során megadja (továbbiakban: Érintett).

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozóként vesz részt Adatkezelő mindenkori könyveléssel megbízott vállalkozása, az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából. Adatkezelő részéről a könyveléssel megbízott vállalkozás jelenleg:

NévJoó Team Kkt.
Cégjegyzékszám10-03-020112
Székhely3300 Eger Egri csillagok utca 17.
Adószám23250464-2-10
E-mailjooteam.kkt@upcmail.hu
Telefonszám+36 30 655 6144

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.

NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: szia@netmasters.hu

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató checkbox kipipálásával, a Tájékoztató elfogadásával Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az elektronikus kereskedelemmel (webshop, online vásárlás) összefüggésben kezelje.

A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, szolgáltatásunkkal összefüggésben, kapcsolat tartási céllal kezelje.

Marketing célú adatkezelés

Marketing célú (elektronikus úton, e-mail formájában reklám tartalmú levél) adatkezelést csak abban az esetben végzünk, amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult, és a hírlevél küldésre feliratkozott. Ebben az esetben Önt cégünk szolgáltatásaival és azzal összefüggő új információkkal kapcsolatban reklám tartalmú e-mailekben, SMS-ben, levelekben felkeresheti, mindaddig, amíg hozzájárulását vissza nem vonja. Azonban nem küldünk az Ön számára kéretlen reklámüzenetet, és a hírlevél küldésről (az ajánlatok küldéséről) indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat, vagyis adatkezelési hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonhatja, az Adatkezelő címére küldött értesítéssel. Ebben az esetben Adatkezelő az Érintett minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg. A későbbiekben hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési tiltásának visszavonását követően ismét feliratkozhat hírlevelünkre. Tehát a leiratkozással, illetve a hírlevél küldéssel kapcsolatban Önt semmiféle hátrány nem érheti.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen – 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint – a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a regisztrációkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen  e-mail-en keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megelőzése érdekében. Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Az adatok kimentése és továbbítása (például az eljáró hatóság felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve. A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál.

Az adatkezelés célja

– részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően),

– más részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, esetleg a vásárolt termék kiszállítása, valamint

– a marketing adatkezeléssel összefüggésben a gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek (reklám tartalmú e-mail) küldése az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban.

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által a(z) www.nullrezsi.hu elektronikus felületén történő online vásárlás céljából, az elektronikus űrlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelése a(z) Top NRG Bt. elektronikus rendszerében, a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében történik.

Amennyiben szolgáltatási oldalunkon online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges adatait (pl. hitelkártya számát) a pénzintézeti szolgáltató kapja meg, de ezeket az adatokat mi nem őrizzük meg, a fizetés ellenőrzéséhez szükséges adatokon kívül (befizető neve és a befizetett összeg). Hasonlóan banki átutalás teljesítése esetén is, amikor folyószámla számát, valamint a számlatulajdonos nevét – amelyről a banki utalást teljesítik – az utalást befogadó pénzintézet tárolja, továbbá a befizetés azonosítása és a számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő is tárolja a már említett határidőn keresztül.

További adatkezelés történik a hírlevélre történő feliratkozás esetén, az Érintett e-mail címének elektronikus levelező rendszerben tárolásakor, reklám tartalmú hírlevelek küldése céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a(z) www.nullrezsi.hu elektronikus felületén online vásárlás céljából történő regisztrációt követően kerül sor, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulását követően. A szolgáltatás teljesítésén kívül, a megrendelt áru kiszállítása és átvétele után a megadott adatait a továbbiakban az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése miatt tároljuk és kezeljük. Adatait a törvényi kötelezettségek teljesítését kivéve, harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, marketing céllal kezelt e-mail címét a regisztráció során a checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, jelent Tájékoztatóban található módon.

Amennyiben emailben veszi fel cégünkkel a kapcsolatot, az az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulásának számít, az emailben megadott adatok kezelésének tekintetében.

A(z) Top NRG Bt. közösségi oldalainak (Facebook, Instagram, stb.) “lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A megadott és kezelt adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz). A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

1. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

Weboldalunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
névFelhasználó beazonosítása
e-mail címkapcsolatfelvétel a Felhasználóval
telefonszámkapcsolatfelvétel a Felhasználóval
településkapcsolatfelvétel a Felhasználóval
üzenetkapcsolatfelvétel a Felhasználóval

 1.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

1.3. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig.

1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

2. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon lehetőség van különféle termékek megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
néva megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét
lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket
telefonszáma megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
e-mail címa megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelői és a megrendelői jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig tároljuk a megadott személyes adatokat.

2.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

2.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

3. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
néva megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 3.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

3.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

4. Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelések

A Felhasználók kérdéseire történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok kivizsgálása céljából ügyfélszolgálatot tartunk fenn Weboldalunkon.

4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
néva Felhasználó beazonosítása
e-mail címa Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása
telefonszáma Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

 4.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 5 évig.

4.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkon különféle kedvezmények igénybevétele (gyorsabb megrendelés, több szállítási cím rögzítése, rendelési előzmények megtekintése, rendelés állapotának követése, kívánságlista használata[Gdpr1] ) céljából lehetőség van regisztrálni. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:

5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adatadatkezelés célja
névFelhasználó beazonosítása
lakcíma megrendelésekhez többlet információ szolgáltatása
e-mail címkapcsolattartás a Felhasználóval
telefonszámkapcsolattartás a Felhasználóval
jelszótechnikai műveletek végzése

5.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése

5.3. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó kérésére történő törlésig. Amennyiben a Felhasználó nem használja fiókját, profilját az utolsó megrendelést követő 5 év elteltével töröljük.

5.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

Az adatok forrása

Közvetlenül az Érintettől felvett, az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele közben az Adatkezelő felületén, önkéntesen megadott adatok.

Az Adatkezelő weboldalának süti (cookie) kezelése

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

8.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

8.2. Google Analytics 

1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h

8.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Az adatkezelés időtartama

– A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.

– Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a már fent említett módokon.

– Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

– Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint munkakörével összefüggésben az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kolléga, például: rendszergazda, értékesítő, ügyvezető.

Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.

Adattovábbítás

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül), közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, email

cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.


Hatályos: 2020. április 8.
Top NRG Bt.